Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

Algemene voorwaarden:
Samenvatting van de belangrijkste voorwaarden:
• Indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet heeft u het recht op retour versturen binnen 20 dagen. De kosten van het retour versturen zijn voor rekening van de koper.
• Betaling dient vooraf bij bestelling te geschieden middels overschrijving, automatische incasso van bank- of girorekening of creditcard.
• Designonderdelen zal uw bestelling, mits voorradig, binnen 3 - 4 werkdagen na ontvangst van de betaling aan u leveren.
• Designonderdelen accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van haar producten.
• Designonderdelen accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de toepassing van een verkeerd gekozen product.
• Designonderdelen accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door slijtage van haar producten.
• De koper moet zich er met regelmaat van vergewissen dat het product nog voldoet.

Op alle leveringen, gedaan via de internetsite van Designonderdelen, zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.
1. Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Designonderdelen gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Designonderdelen opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden en of diensten.
3.    Prijs
De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook en exclusief btw, verzendkosten en/of verzekering.
4. Levering
De door Designonderdelen opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Designonderdelen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 60 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 8 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Designonderdelen behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Designonderdelen moverende redenen te weigeren.
5.    Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te betalen. Niet eerder dan na ontvangst of
bevestiging van de betaling wordt door Designonderdelen tot verzending van de bestelling over gegaan. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.
6. Reclames en aansprakelijkheid
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Designonderdelen daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te worden gesteld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Designonderdelen de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twintig (20) dagen na aflevering aan Designonderdelen te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. Indien geleverde producten beschadigd, dan wel defect geleverd zijn, komen kosten voor het retour sturen voor Designonderdelen. De kosten van het retour sturen van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van Designonderdelen. Goederen die ongefrankeerd worden geretourneerd worden niet in ontvangst genomen. Designonderdelen accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik van de geleverde producten of voor schade veroorzaakt door een foutief gekozen product met betrekking tot de toepassing ervan. De koper dient zich er met regelmaat van vergewissen dat het geleverde product nog voldoet aan de functionaliteit.
Designonderdelen accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door slijtage van de geleverde producten. Designonderdelen accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens de montage van geleverde producten.
7.    Eigendomsvoorbehoud
Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.
8.    Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Designonderdelen, dan wel tussen Designonderdelen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Designonderdelen, is Designonderdelen niet aansprakelijk.
9.    Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Designonderdelen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Designonderdelen gehouden is tot enige schadevergoeding.
10. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Designonderdelen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Designonderdelen deze voorwaarden soepel toepast.
11.    Toepasselijk recht
Op overeenkomsten gesloten tussen Designonderdelen en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.